งานเข้า+เหงาหงอย

 

หายไปนานมากเลยทีเดียวจริงๆ
ไม่ได้อัพเลยช่วงนี้
เคยคิดว่าจะเลิกอัพได (อีกแล้ว)
แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร กลัวคิดถึง 55+
เลยหยุดอัพไปสักพัก

ช่วงนี้งานเข้าเยอะมากจริงๆ
ตั้งแต่เสร็จงานละครมหาลัยมา ดูเหมือนชีวิตจะกลับมายุ่งเหยิง
ตั้งแต่งานรับน้องที่คงจะยุ่งยาวเหยียดต่อเนื่อง
ไปจนกว่าจะเข้าห้องเชียร์เสร็จ
แล้วก็งานละครของรุ่นพี่ที่มีมาให้ช่วยกันประปรายอย่างต่อเนื่อง

 

งานเข้า เหงาหงอย

 

วันๆ นึงเลยแทบไม่ค่อยได้อยู่ว่าง
ให้มานั่งคิดอะไรฟุ้งซ่านแล้ว
ช่วงนี้ความเหงาเริ่มกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างเหนียวแน่น
เหมือนยิ่งทำงานมากเท่าไหร่ เวลาอยู่ว่างก็เหงามากขึ้นเท่านั้น
กิจวัตรประจำวันก็นั่งฟังมันแต่เพลง
ฟังไปเรื่อยๆ แต่รู้สึกว่าเพราะแค่บางเพลง
นี่เรา .. เริ่มตายด้านมากไปรึป่าว

ปล่อยหัวใจหยุดทำงานมานานแล้ว
ใช้แต่สมองกับสองมือทำให้ชีวิตแต่ละวันมีค่า
ไม่รู้ดีหรือไม่ดี ที่ตอนนี้หัวใจไม่รู้สึกอะไร
ไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่ร้องไห้
แผลบางแผลก็ยังเป็นรอยอยู่อย่างนั้น
แต่ไม่มีใครมาสะกิดมัน ก็ไม่เห็นจะเจ็บตรงไหน
ชีวิตแบบทุกวันนี้ก็ดี
แต่รู้สึกว่ามันเหงามากไป .. ก็เท่านั้นเอง

 

งานเข้า เหงาหงอย

 

...

 

:: การเดินทางที่แสนพิเศษ ::
- Da Endorphine -

ฉันเองก็ไม่รู้ ว่าที่เป็นอยู่
ที่ เ ร า นั้ น ไ ด้ หั ว ใ จ เ พี ย ง ค รึ่ ง ด ว ง
แล้วก็ต้องเสาะหา ครึ่งที่หายไป
โ ด ย ไ ม่ รู้ เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ เ จ อ จ ะ พ บ กั น
ที่เป็นเช่นนี้ ใครกำหนดไว้ ..

ฉันเองก็ไม่รู้ ว่าเป็นคำสาป
ใ ห้ เ ร า นั้ น ต้ อ ง ค้ น ห า กั น จ น เ ห นื่ อ ย
หรือเป็นพรจากฟ้า เพื่อให้รู้สึก
สิ่ ง ที่ แ ส น พิ เ ศ ษ ต อ น ที่ ไ ด้ เ จ อ

เดินทางค้นหาตัวตน ใครหนึ่งคนที่ก็รอฉันอยู่
จ า ก ใ น ผู้ ค น ร้ อ ย พั น ที่ อ อ ก เ ดิ น ท า ง เ ห มื อ น ฉั น
บนทางที่แสนยาวไกล ค้นให้เจออีกครึ่งในใจ
. . . ฉั น ไ ม่ รู้ มั น อ ยู่ อี ก ไ ก ล เ ท่ า ไ ร . . .

เห็นบางคนเสาะหา แล้วก็ได้เจอ
เ ห นื่ อ ย แ ค่ ไ ห น ก็ คุ้ ม ค่ าค ว า ม รู้ สึ ก
แม้เป็นพรจากฟ้า หรือเป็นคำสาป
ก็ เ ป็ น เ รื่ อ ง พิ เ ศ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ม า

 

งานเข้า เหงาหงอย

 

...

 

 

 

     Share

<< บวงสรวง+ถ่ายรูปรับเพื่อนใหม่ '51 >>

Posted on Wed 14 May 2008 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ตอนนี้แกะก็กลับมาอัพไดอีกละ 555+
หลังจากเลิกอัพมาเป็นชาติๆเลย

ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ลูกแกะครับ   
Fri 16 May 2008 1:59 [1]

 
 
 
 
 

 
>>> CALENDAR <<<
 
>>> Diary Archive <<<
 
>>> Last Diary <<<
 
Sponsor